Terms of use

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden van de website (Voorwaarden) zijn van toepassing op jouw toegang tot en gebruik van de website www.rockitapple.com en elke andere daarmee verbonden website die door ons wordt beheerd (Website). De Website is eigendom van en wordt onderhouden, ter beschikking gesteld en beheerd door Rockit Global Limited (RGL, wij, ons, onze). Door de Website te gebruiken, stemt elke gebruiker (je, jij, jouw) ermee in gebonden te zijn door deze Voorwaarden en ze te zullen naleven. Deze Voorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lees ze dus af en toe nog eens na. Wijzigingen aan deze Voorwaarden gaan onmiddellijk van kracht nadat de gewijzigde Voorwaarden op onze Website worden gepubliceerd. De versie van de Voorwaarden die op de Website wordt weergegeven op het moment waarop je de Website bezoekt of gebruikt, is de geldende en bindende versie van de Voorwaarden. Als je een wijziging aan deze Voorwaarden niet aanvaardt, moet je stoppen met het bezoeken en gebruiken van de Website. Als je de Website na een wijziging of een update van deze Voorwaarden blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde of bijgewerkte Voorwaarden.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het actueel houden van deze Website of voor de juistheid en/of volledigheid ervan, en wij zijn in dit verband niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Inhoud en intellectuele eigendom

De Website bevat inhoud (waaronder namen, logo’s, merken, tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluidselementen, foto’s en ander materiaal) die verband houdt met onze activiteiten en onze producten (samen Inhoud genoemd). De Inhoud en alle intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud zijn eigendom van onszelf of onze licentiehouders. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, beschik je over geen enkel recht op of inzake de Inhoud.

Het is je niet toegestaan de Inhoud zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van RGL te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of pogingen om de broncode ervan te achterhalen, te demonteren, door te zenden, aan te passen, of er afgeleide werken van te maken. In de gevallen waarin de Website het downloaden van bepaalde Inhoud toestaat en mogelijk maakt, mag je één exemplaar van deze Inhoud downloaden naar een enkele computer, en alleen voor je eigen niet-commerciële privégebruik.

Je stemt ermee in te waarborgen dat niets wat je ons via de Website stuurt inbreuk maakt op of afbreuk doet aan rechten van derden, of voor ons een verplichting in het leven roept. Als je ons iets doorstuurt via de website, met inbegrip van Inhoud (Jouw Inhoud), verleen je ons, onze verbonden ondernemingen en alle gebruikers van de Website hierbij een onherroepelijke, sublicentieerbare, overdraagbare, wereldwijde, premievrije licentie om Jouw Inhoud te gebruiken, te kopiëren en aan te passen in verband met de Website en onze activiteiten en producten, en om Jouw Inhoud te verstrekken aan derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud of informatie op websites waarnaar via onze Website wordt gelinkt. Wij stellen dergelijke links ter beschikking om het je gemakkelijk te maken, en je mag het bestaan van een link niet beschouwen als goedkeuring door ons van enige activiteit of dienst of van enig product of informatie op die website. Als je op jouw website een link wilt plaatsen naar onze Website, moeten wij daar eerst schriftelijk toestemming voor geven.

Gebruiksbeperkingen

Deze Website is enkel bedoeld voor jouw rechtmatig privégebruik. Je mag de Website of enige Inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden, op een onrechtmatige manier, of op een manier die schade berokkent aan ons, onze verbonden bedrijven of enige andere persoon. Je mag geen materiaal naar de Website sturen of op de Website plaatsen, of de Website, de Inhoud of enige via de Website aangeboden dienst gebruiken op een manier die: onwettig, obsceen, beledigend, lasterlijk, kleinerend of ongewenst is; een server van RGL of een daaraan verbonden netwerk kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verzwakken; afbreuk kan doen aan het gebruik en het genot van anderen van de Website; of het aantal gebruikers dat de Website kan bezoeken of gebruiken, of bezoekt of gebruikt, kan verminderen. Als je je aanmeldt als lid van onze Website of voor enige dienst of aanbieding op onze Website, kunnen we je bijkomende informatie en diensten ter beschikking stellen. We kunnen je aanmelding weigeren of annuleren om welke reden ook, die wij niet aan jou moeten meedelen.

Communicatiediensten

Deze Website kan e-maildiensten, prikborddiensten, blogs, chatfuncties, nieuwsgroepen, forums en/of andere faciliteiten voor berichten of communicatie bevatten, die bedoeld zijn je toe te laten met anderen te communiceren (samen Communicatiediensten genoemd). Je stemt ermee in de Communicatiediensten enkel te gebruiken voor het plaatsen, versturen en ontvangen van berichten en materiaal die voldoen aan deze Voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de communicatie van gebruikers via de Communicatiediensten, en deze communicatie wordt niet door RGL beoordeeld, gescreend of goedgekeurd. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving en om welke reden ook jouw toegang tot bepaalde of alle Communicatiediensten te beëindigen of te schorsen of materiaal van de Communicatiediensten te verwijderen, zonder dat wij daarvoor een reden moeten opgeven. Je erkent en stemt ermee in dat jouw communicatie met andere gebruikers via de Communicatiediensten openbaar en niet privé is, en dat je wat betreft je gebruik van de Communicatiediensten geen privacy kunt verwachten. We raden je daarom ten zeerste aan geen persoonlijke gegevens over jezelf te verstrekken tijdens je publieke communicatie via de Communicatiediensten.

Privacy

RGL kan overgaan tot het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens voor het beheer van de Website en het uitvoeren van de activiteiten van RGL. Wij respecteren de privacy van gebruikers en voldoen te allen tijde aan de verplichtingen van de Nieuw-Zeelandse privacywet van 1993 (‘Privacy Act 1993’). Wij hebben redelijke beveiligingsmaatregelen vastgesteld die moeten beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Ons Privacybeleid regelt hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, stem je in met de bepalingen van ons Privacybeleid.

Risico en aansprakelijkheid

Je erkent en stemt ermee in dat je de Website geheel op eigen risico gebruikt. De Website wordt door ons ter beschikking gesteld ‘as is’ en ‘as available’, wat betekent dat we geen inhoud of beschikbaarheid garanderen. Elke impliciete voorwaarde of garantie (met inbegrip van enige garantie van verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel) wordt door RGL afgewezen en uitgesloten. Zonder afbreuk te doen aan wat hierboven staat vermeld, garanderen wij niet dat de Website altijd beschikbaar, veilig of foutloos zal zijn, of dat om het even welke inhoud foutloos of betrouwbaar is. In geen geval zijn wij, onze verbonden bedrijven, werknemers, agenten, bestuurders en andere personeelsleden (Verbonden entiteiten van RGL) tegenover jou aansprakelijk (hetzij contractueel of voor onrechtmatige daad – met inbegrip van nalatigheid, of anderszins) in verband met jouw gebruik van de Website, ongeacht of het daarbij gaat om aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere of vervolgschade, waaronder om het even welke aansprakelijkheid voor inkomstenderving, winstderving, verlies van verwachte besparingen, productie, goodwill of kansen, of verlies of beschadiging van data. Je gaat ermee akkoord de Verbonden entiteiten van RGL te allen tijde te vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid, aanspraak, verlies, schadevergoeding, kost of elke andere uitgave van welke aard ook die door een Verbonden entiteit van RGL verschuldigd zou zijn als gevolg van of in verband met de niet-naleving door jou van deze Voorwaarden. De uitsluitingen of beperkingen in deze Voorwaarden kunnen er alleen toe strekken aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor zover en in de mate waarin dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Algemene bepalingen

RGL behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving en zonder enige beperking de Website stop te zetten of te wijzigen, en om je toegang tot de Website te beëindigen of te schorsen, om welke reden ook en zonder dat wij daarvoor een reden moeten opgeven. We kunnen je meldingen sturen via de Website, via e-mail of via gewone post, geheel naar onze eigen keuze. We kunnen je ook op de hoogte brengen van wijzigingen aan deze Voorwaarden of van andere kwesties door een bericht weer te geven of door een link naar een dergelijk bericht ter beschikking te stellen. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, waaronder de hierboven beschreven afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt op grond van toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert, en blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing. Op deze Voorwaarden en op alle geschillen uit of in verband met de gedragingen waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, zijn de wetten van Nieuw-Zeeland van toepassing. Je stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nieuw-Zeeland.

De publicatie van e-mailadressen en andere contactgegevens op de Website geldt niet als Toestemming voor het ontvangen van ongevraagde elektronische berichten. Wie commerciële elektronische berichten wil sturen naar partijen van wie de contactgegevens te vinden zijn op de Website, moet zich daarbij houden aan de Nieuw-Zeelandse ‘Unsolicited Electronic Messages Act’ van 2007.

 

Lees ook ons Privacybeleid.