Điều khoản Sử dụng

Các điều khoản Sử dụng trang mạng này (Điều khoản) điều chỉnh việc truy cập và sử dụng của bạn đối với trang mạng tại www.rockitapple.com và bất kỳ trang mạng liên quan nào do chúng tôi điều hành (Trang mạng). Trang mạng này được sở hữu, duy trì, cung cấp và vận hành bởi Công ty TNHH Rockit Toàn cầu (Rockit Global Limited) (RGL, chúng tôi, của chúng tôi). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang mạng, mỗi người dùng (bạn, của bạn) đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản này. Vui lòng thỉnh thoảng xem lại các Điều khoản này vì có thể có sửa đổi mà không có thông báo trước. Các thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng các Điều khoản sửa đổi trên các Trang mạng của chúng tôi. Các Điều khoản hiện tại và ràng buộc sẽ là các Điều khoản được hiển thị trên Trang mạng tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng Trang mạng. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản này, thì bạn có thể chấm dứt truy cập và sử dụng Trang mạng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang mạng sau khi có thay đổi hoặc cập nhật đối với các Điều khoản này có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản đã thay đổi hoặc cập nhật.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc giữ cho nội dung của Trang mạng này được cập nhật, chính xác và/hoặc đầy đủ và chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu không làm như vậy.
NỘI DUNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trang mạng chứa nội dung (ví dụ như nhưng không giới hạn ở tên, biểu tượng, nhãn hiệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, ảnh chụp và các tài liệu khác) liên quan đến hoạt động kinh doanh và sản phẩm của chúng tôi (gọi chung là Nội dung). Nội dung và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nội dung do chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu và, trừ khi được quy định trong các Điều khoản này, bạn không có quyền liên quan đến hoặc đối với Nội dung.
Bạn không có quyền sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, biên dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, phân tách, cố gắng lấy mã nguồn, truyền tải, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Nội dung mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản của RGL, ngoại trừ khi Trang mạng cho phép và bật tính năng tải xuống Nội dung cụ thể, bạn có thể tải xuống một bản sao của Nội dung đó xuống một máy tính để chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại tại nhà.
Bạn đồng ý đảm bảo rằng không có nội dung nào bạn gửi cho chúng tôi thông qua Trang mạng xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chúng tôi. Bằng cách gửi bất kỳ nội dung gì cho chúng tôi thông qua Trang mạng, bao gồm mọi Nội dung, (Nội dung của Bạn), theo đây, bạn cấp cho chúng tôi, các công ty liên quan của chúng tôi và tất cả người dùng Trang mạng giấy phép đã trả lệ phí, không thể hủy bỏ, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới, để sử dụng, sao chép và sửa đổi Nội dung của Bạn liên quan đến Trang mạng cũng như hoạt động kinh doanh và các sản phẩm của chúng tôi và để tiết lộ Nội dung của Bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên bất kỳ trang mạng nào được liên kết với Trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi bao gồm các liên kết như vậy để thuận tiện cho bạn và bạn không nên coi một liên kết là sự chứng thực của chúng tôi về bất kỳ hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào trên trang mạng đó. Nếu bạn muốn liên kết trang mạng của mình với Trang mạng của chúng tôi, thì trước tiên bạn phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
HẠN CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG
Trang mạng này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân hợp pháp của bạn. Bạn không được sử dụng Trang mạng hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc gây hại cho chúng tôi, các công ty liên quan của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác. Bạn không được gửi hoặc đăng bất kỳ tài liệu nào trên Trang mạng hoặc sử dụng Trang mạng, Nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang mạng theo bất kỳ cách nào: bất hợp pháp; tục tĩu, xúc phạm, phỉ báng, vi phạm hoặc không mong muốn; có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ RGL nào hoặc (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ RGL nào; có thể can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức của bất kỳ bên nào khác đối với Trang mạng; hoặc giảm số lượng người dùng truy cập hoặc sử dụng hoặc có thể truy cập hoặc sử dụng Trang mạng. Nếu bạn đăng ký làm thành viên của Trang mạng của chúng tôi hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ hoặc ưu đãi nào trên Trang mạng của chúng tôi, thì thông tin và dịch vụ bổ sung có thể được cung cấp cho bạn. Chúng tôi có thể từ chối đăng ký cho bạn hoặc hủy đăng ký của bạn vì bất kỳ lý do gì và chúng tôi không bắt buộc phải nêu rõ lý do đó.
DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC
Trang mạng có thể chứa các dịch vụ thư điện tử, dịch vụ bảng thông báo, blog, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn và/hoặc tin nhắn hoặc phương tiện liên lạc khác được thiết kế để cho phép bạn liên lạc với người khác (gọi chung là Dịch vụ Thông tin Liên lạc). Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ Thông tin Liên lạc chỉ để đăng, gửi và nhận tin nhắn cũng như tài liệu tuân thủ các Điều khoản này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc của người dùng thông qua Dịch vụ Thông tin Liên lạc và những thông tin liên lạc đó không được RGL xem xét, sàng lọc hoặc phê duyệt. Chúng tôi có quyền: chấm dứt hoặc đình chỉ sự truy cập của bạn tới bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ Thông tin Liên lạc; hoặc gỡ bỏ bất kỳ tài liệu nào khỏi Dịch vụ Thông tin Liên lạc, vào bất kỳ lúc nào, mà không có thông báo, vì bất kỳ lý do gì và chúng tôi không có nghĩa vụ phải nêu rõ lý do đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin liên lạc của bạn với những người dùng khác thông qua Dịch vụ Thông tin Liên lạc là thông tin liên lạc công khai và không riêng tư và bạn không mong đợi quyền riêng tư liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Thông tin Liên lạc. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân trong các thông tin liên lạc công khai của bạn thông qua Dịch vụ Thông tin Liên lạc.
QUYỀN RIÊNG TƯ
RGL có thể thu thập một số thông tin cá nhân nhất định để vận hành Trang mạng và tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và luôn tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Đạo luật Quyền riêng tư năm 1993. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để chống mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách truy cập và duyệt Trang mạng này, bạn chấp nhận các điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang mạng. Trang mạng được chúng tôi cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. RGL từ chối và loại trừ bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm ngụ ý nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, chất lượng và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể). Ngoài giới hạn những điều nêu trên, chúng tôi không đảm bảo rằng Trang mạng sẽ luôn khả dụng, an toàn hoặc không có lỗi hoặc rằng bất kỳ Nội dung nào cũng đều không có lỗi hoặc đáng tin cậy. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các công ty liên quan, nhân viên, đại lý, giám đốc và các nhân sự khác (Chi nhánh của RGL) sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn (dù là trong hợp đồng, sai sót bao gồm cả sơ suất hoặc hình thức khác) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang mạng, cho dù trách nhiệm pháp lý đó là trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hay có tính chất đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc mất doanh thu, lợi nhuận, khoản tiết kiệm dự kiến, thiện chí hoặc cơ hội, sản xuất hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu. Bạn đồng ý vào mọi thời điểm bồi thường cho các Chi nhánh của RGL đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí khác thuộc bất kỳ bản chất nào dành cho, phát sinh hoặc gánh chịu bởi bất kỳ Chi nhánh nào của RGL phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản này. Không có loại trừ hoặc giới hạn nào được nêu trong các Điều khoản này sẽ có tác dụng hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý nào trong phạm vi mà trách nhiệm pháp lý đó không thể bị giới hạn hoặc loại trừ như vậy theo luật hiện hành.
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Không có bất kỳ giới hạn nào, RGL bảo lưu quyền ngừng hoặc thay đổi Trang mạng hoặc chấm dứt hoặc đình chỉ việc truy cập của bạn vào Trang mạng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì và chúng tôi không bắt buộc phải nêu lý do đó. Thông báo cho bạn có thể được thực hiện bằng cách đăng lên Trang mạng, qua thư điện tử hoặc bằng thư thông thường, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể đưa ra thông báo về những thay đổi đối với các Điều khoản này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị các thông báo đó hoặc bằng cách cung cấp liên kết đến các thông báo đó. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và các giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực. Các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi được đề cập trong Điều khoản đều được điều chỉnh bởi luật pháp của New Zealand. Theo đây, bạn tuân theo quyền tài phán duy nhất của tòa án New Zealand.
Việc công bố địa chỉ thư điện tử và thông tin liên hệ khác trên Trang mạng không được coi là Đồng ý nhận tin nhắn điện tử không mong muốn. Bất kỳ ai muốn gửi tin nhắn điện tử thương mại đến các bên có thông tin liên hệ xuất hiện trên Trang mạng đều phải tuân thủ Đạo luật về Tin nhắn Điện tử Không Mong muốn năm 2007 (New Zealand).